قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / قوانین کار / آشنایی با قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار

آشنایی با قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار

برای نگاهداری نیروی انسانی و مراجع کتاب شناسی مادی کشور حرمت دستورالعملهائی که از طرف شورای عالی نگهبانی فنی ( جهت دل آسوده صیانت فنی ) و فرمانروایی بهداشت ، معالجه و پرورش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان اجباری است .تبصره- کارگاههای خانوادگی نیز دربرگیری نحله سنت این فصل بوده و مکلف به عز اصول فنی و بهداشت کار می باشند. در ادامه در مطلب قوانین کار در مورد آشنایی با قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار بیشتر می گوییم.

آشنایی با قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده۸۶- شورایعالی حراست فنی حقوق بگیر تهیه موازین و آئین نامه های محارست فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد.
۱- وزیر کار و امور مدنی جمعی یا کمک او که رئیس شورا خواهد بود
۲- معاون امارت صنایع
۳- معاون حکمرانی صنایع سنگین
۴- کمک صدارت کشاورزی
۵- کمک صدارت نفت
۶- دستیار حکومت کانها و فلزات
۷- آسیستان امارت جهاد سازندگی
۸- رئیس رتق وفتق نگاهداری محیط زیست
۹- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی
۱۰- دو نفر از مدیران صنایع
۱۱- دو نفر از نمایندگان کارگران
۱۲- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره های قانون حفاظت فنی

تبصره۱- پیشنهادات شورا به پذیرش وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مهمل به محافظت فنی کارگران در محیط کار و به کاربستن سایر تکالیف بی پایه به شورا، کمیته های تخصص مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره۲- آئین نامه داخلی شورا با منظور شورایعالی صیانت فنی به قبول وزیر کار و امور مدنی جمعی خواهد رسید. تبصره۳- اختیار اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع برطبق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی پاسداری فنی تهیه و به مستجاب وزیر کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی خواهد رسید.

ماده۸۷- کسان فرعی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی تاسیس نمایند و یا کارگاههای چیز را رونق آسایش دهند مکلفند بدوا طرح کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر نگهداری و سلامت کار برای اعلام نظر و تائید به امارت کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی فرستادن اعزام دارند. حکومت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اظهار نماید. بهره برداری از کارگاههای یادشده و اخیرالذکر منوط به تعظیم نحله سنت حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

آشنایی با قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده۸۸- نفوس مجازی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه مایه می پردازند مکلف به پاس مناسبت ها تکیه و حفاظتی کم قیمت می باشند.ماده۸۹- کارفرمایان مکلفند بیش از بهره برداری از ماشینها دستگاهها اسباب و لوازمی که تجربه آنها براساس آئین نامه های محسوب شورایعالی صیانت فنی ضروری متمایز شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی محافظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای شناخت به حکمرانی کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی ایفاد نمایند.

ماده۹۰- کلیه کسان حقیقی یا حقوقی که بخواهند اثاث نگاهداری فنی و بهداشتی را وارد یا احداث کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد یار و دشمن با مدل های آن به وزارت کار و امور مدنی جمعی و صدارت صحت ، معالجه و تحصیل پزشکی ارسال دارند و پس از تائید به ساخت یا وارد کردن این وسائل عمل نمایند.

ماده۹۱- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد های درون مایه ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی نگهبانی فنی برای خاطرجمع پاسداری و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ادوات و امکانات لازم را تهیه و در آزادمنشی آنان قرار داده و حالت و چندی کاربرد اسباب فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص توقیر مراسم حفاظتی و صحی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

ماده۹۲- کلیه واحدهای مایه ماده ۸۵ این زیب که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه کسان مذکور ضبط پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز صحی درمانی از آنها کنکور و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و اسباط را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره۱- ار با تفوق شورای پزشکی نظر داده شود که فرد آزمایش شده به زیان ناشی از کار دستخوش یا در معرض ابتلا باشد ، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس عقیده شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت ارزان دیگری گزیدن و انتصاب نمایند.تبصره۲- در صورت نگرش باصره چنین بیمارانی ریاست کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی مکلف به دیدار مجدد و تائید مجدد برگ فنی و سلامت و اعتماد محیط کار خواهد بود.

آشنایی با قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار

ماده۹۳- به مراد جلب مشارکت کارگران و پژوهش بر حسن اجرای مشرب حفاظتی و صحی در محیط کار و دفع از رویدادها و بیماریها، در کارگاههائی که فرمانروایی کار و امور اجتماعی و صدارت سلامت ، علاج و تحصیل پزشکی الزامی تفوق دهند کمیته صیانت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره۱- کمیته مذکور از اشخاص مطلع و تازه کار در پی نگهبانی فنی و حفظالصحه حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی و سلامت ، مداوا و یادگیری پزشکی باشند تعیین می گردند که مشاهره شان اثبات مناسبت میان کمیته مذکور با کارفرما و پادشاهی کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی و حکومت بهداشت ، درمان و تحصیل پزشکی می باشد.

تبصره۲- نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط دولت کار و امور اجتماعی و حکومت صحت ، بهبودی و تعلیمی پزشکی تهیه و اخطاریه خواهد شد.

ماده۹۴- در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای مطلب ماده ۸۵ این زیب امکان وقوع حادثه یا مصیبت ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مدارج را به کمیته نگهبانی فنی و حفظالصحه کار یا حقوق بگیر محافظت فنی و بهداشت کار هوشیاری دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین مقصود نگهداری می شود ثبت گردد.

تبصره- گر کارفرما یا حقوق بگیر واحد ، وقوع سرگذشت یا بلا ناشی از کار را محقق نداند ، موظف است در اسرع وقت مطلب را همراه با برهان ها و نظرات خود به نزدیکترین واحد کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی محل اعلام نماید سازمان کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و عمل لازم را نوین آئینی عرفی نماید.

درباره ی پندار افشانی

مطلب پیشنهادی

آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار

آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار

از حائز اهمیت‌ترین مواردی که باید به این موضوع اضافه کنیم این است که کارهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *