قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / قوانین کار / آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار

آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار

از حائز اهمیت‌ترین مواردی که باید به این موضوع اضافه کنیم این است که کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، کیمیاوی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر معیار بوده و در اثر گرفتاری کارگر تنشی به مدرج ها فایق ازظرفیت های غریزی (جسمی و روانی) در وی آفریدن گردد که زاده آن مصیبت شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، سالم و وثوق و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن شغل ها کاهش یا حذف نمود. در ادامه در مطلب قوانین کار در مورد آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار

به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون ستیز تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) زیور آیین مصالحه و جدال مواد (۷۲) و (۷۷) و بند توضیح ماده (۷۶) آرایش تأمین مدنی جمعی مصوب ۱۳۵۴ و پیوستگی دو بند توضیح به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ مضمون تصویب‌نامه عدد ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶  ، کسب ها مشغله ها به دو گروه الف و ب پراکندگی بندی می شوند .

گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با چیستی شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، اعتماد و شورها ارزان توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات صحی ، استظهار و عاقبت اندیشی ها فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش گمگشته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد .

مطابق با بخش اول بند (ب) توضیحی بیناسازی ۲ زیور آیین تقاعد و اشتغال پیش از موعد در گرفتاری ها سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب گرفتاری در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را نیز به قوطی تامین اجتماعی جلا کرده باشند بدون شرط سنی می توانند التماس خود را به ادارات کار و امور مدنی جمعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند .

انتخاب سخت و زیان آور بودن شغل یا کاروبارها توسط چه کسی و به چه صورت مشخص می شود ؟ تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا شغل ها بر اساس بررسی سوابق و ابزار محیط کار و توسط کمیته کارشناسان مایه ماده ۲ آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی مایه ماده ۸ آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود.

دقت ماغل برای مطلب کارهای سخت و زیان آور به چه نحو تقاضا می گردد ؟حسب التماس کارگر،کارفرما،تشکل ها ، سلطنت بهداشت ، رمان و آموزش پزشکی ، ریاست کار و امور اجتماعی و بسته بی تشویش اجتماعی، انتخاب سخت و زیان آور بودن گرفتاری ها در هر کارگاه با ملاحظه سوابق ، ایفا به جریان انداختن سرکشی و مداقه بساط و با مدلل و نفی کمیته های استانی انجام می گیرد .

پرداخت فوق العاده سختی کار برای کارگرانی که در کارهای سخت و زیان آور مشغله سرگرمی دارند چه جور است ؟در مواد ۵۲ و ۶۵ زیب کار در کارهای سخت و زیان آور مزایایی پیش بینی شده است و گر کارگاه دارای طرح طبقه بندی گرفتاری ها باشد فوق العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار پرداخت می گردد .

آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار

میزان وقفه روز بیکاری در مورد کارهای سخت و زیان آور به چه مدل می باشد ؟به استناد ماده ۶۵ زیور آیین کار لنگ هرسال کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور گرفتاری دارند ۵ هفته می باشد . استعمال از این بیکاری ، حتی الامکان در دو نوبت و در آخر هر شش ماه کار صورت می گیرد .

در مورد تعطیل کارهای سخت و زیان آور که در سال ۵ هفته است آیا این ناکارگی ، با محاسبه لحاظ پنج روز جمعه است یا خیر ؟مرخصی همه ساله کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور حرفه کار دارند ۵ هفته می باشد.- حدود ۵ سال است که در شغل سخت و زیان آور درگیر به کار می باشم آیا می توانم برای برابرسازی کسب ها مشغله ها سخت و زیان آور این ۵ سال عمل نمایم ؟در صورت دستیابی اسباب بازنشستگی در آیین بندی بی تشویش اجتماعی(اعم از رابطه داشتن دستگاه عادی و یا سخت و زیان آور)و با توجه به استفساریه آذین کسب ها مشغله ها سخت و زیان آور مصوب ۹/۶/۹۰ مجلس شورای اسلامی این موردامکانپذیر است .

آیا کارها کارمند در یک کارگاه می تواند جزء گرفتاری ها سخت و زیان آور باشد ؟با توجه به نیایش تحسین کارهای سخت و زیان َآور ار آلاینده های محیطی محل کار متمنی مورد دقت قرار گیرد و بیش از حد مجاز باشد می تواند جزء کاروبارها سخت و زیان آور لحاظ گردد .ایفا به جریان انداختن کارهای سخت و زیان آور در خصوص کارگران بچه سال چه حکمی دارد؟با اتکا به ماده ۸۳ زیور آیین کار ،ارجاع هر نوع کار زیادی و ارتکاب کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ،بیش از حد مجاز و بدون مصرف از اسباب مکانیکی برای کارگر نوجوان(بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن)ممنوع است.

آیا تعطیلات مستمری و تعطیلات رسمی به نشانی پیشینه مشغولیت در کارهای سخت وزیان آور محسوب می شود ؟به موجب جزء «الف» و« ب» بند ۱ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قاعده بازنشستگی در کارهای سخت وزیان آور، تعطیلات مقرری ماه به ماه و تعطیلات رسمی به آدرس ماسبق مشغله سرگرمی در کارهای سخت و زیان آور لحاظ می گردد .برای کارهای سخت و زیان آور کارفرما چه ارزش بورس می بایست آهار نماید ؟

به اتکا ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده آیین بندی مصالحه و جدال عبرت گیری (۲) ماده (۷۶) رسم تأمین همگانی معاشرتی و انفرادی کارفرما مکلف است پس از احراز سامان بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، مساوی چهار درصد (۴%) میزان جیش استقرار بیمه شده نسبت به سال ها مشغله سرگرمی او در کاروبارها سخت و زیان‌آور را که توسط مجری تیردان تأمین مدنی جمعی ارزیابی و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به موسسه یاد شده جلا نماید.آیا کارفرمایی که مشاغل کارگران وی سخت و زیان آور می باشد بایستی به کارگران فوق العاده سختی کار بپردازد؟

درقانون وجهی بعنوان سختی کار وجود ندارد و در صورتی که طرح طبقه بندی گرفتاری ها در شرکت اجرا شده باشد آهار فوق العاده سختی کار قابل ادا می باشد .آیا کارفرمایانی که کارگاه های آنان عمومیت آیین نامه سخت و زیان آور می باشد بایستی حق بیمه بیشتری آهار نمایند ؟در خصوص آندسته از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور پس از کسب پناه دهی تصرف اثاث تقاعد و اشتغال بیمه شده در کارگاه وی ،میزان ۴ درصد حق بیمه سنوات حرفه کار می بایسته آهار گردد.

آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار

شهریه کارفرمایانی که شغل ها چی در کارگاه های آن ها سخت و زیان آور   می باشد کدام است ؟کارفرمایان کارگاه‌های دایر از تذکره دفع آیین نامه تمام یا برخی از کاروبارها آنها در کمیته‌های بدوی و دوبارگی نظر استانی یا شورای عالی پاسداری فنی ، ‌سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از سرگذشت هشدار آهنگ قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن‌سازی عوامل و دستگاه محیط کار موافق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در زینت کار و آیین نامه‌های مربوط( مصوب شورای عالی محارست فنی ) و سایر دستورالعمل ها موضوعه در این مبنا اقدام و صفت سخت و زیان آوری کسب ها مشغله ها تم بند الف ماده (۱) را حذف و زادگان را کتباً به کمیته بدوی تم ماده (۸) این آیین نامه برای مداقه و مدلل و نفی آگهی نمایند .

یا وقتی که خواهش شغل یا کارها سخت و زیان آور افراد یا تیمی در کارگروه دقت کارها سخت و زیان آور مطرح و منتج به صدور رای شود نحوه تعرض به زعم کارگروه به چه صورت می باشد ؟مراتب ازناحیه کمیته از نو ساختن نمره حد نصاب نظر استان قابل پی گیری خواهد بود و در بار بعد در صورت انتقاد خالصاً از منطقه داره نصفت و بیداد کارمند قابل مواخذه می باشد .مبنای آهار کارمزد تقاعد و اشتغال به کارگرانی که با کاربرد از آیین بندی بازنشستگی پیش از موعد متقاعد می شوند چیست ؟

 

درباره ی پندار افشانی

مطلب پیشنهادی

قوانین مربوط به عیدی و پاداش کارگران

قوانین مربوط به عیدی و پاداش کارگران

با نزدیک شدن به روزهای ته سال، کارگران ساعتی، روزمزد، فصلی و پاره‌وقت آسودگی دریافت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *